Informacja RODO
dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 Akty prawne powoływane w klauzuli

  • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochronny osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119);
  • Ustawa z dnia 18 lipca 22002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1994 r Kodeks Cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 1960 Nr 30 poz. 168 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997 Nr 89 poz. 555 z późn. zm.)

I. Administrator danych

Kancelaria Adwokacka Adwokat Emilia Mądrecka (NIP 622 274 25 15, REGON:022 444 139) jest administratorem danych adresów i nadawców wiadomości elektronicznych, jak i również innych danych uzyskanych w trakcie świadczenia usług przez Kancelarię.

Z administratorem danych można kontaktować się:
a. pod adresem korespondencyjnym: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 91/14, 50-019 Wrocław
b. pod adresem poczty elektronicznej: adwokat@emiliamadrecka.pl

Dane osobowe zbierane są w prawnie uzasadnionych celach, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, f RODO. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora, objęte są tajemnicą adwokacką, o których mówią przepisy dotyczące zachowania tajemnicy zawodowej.

II. Cele i czas przetwarzania danych osobowych

1. Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresach korespondencji elektronicznej, zawarte w treści danej korespondencji w celu:

a. umożliwienia ewentualnego kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami;

b. przyjmowania korespondencji w formie elektronicznej i papierowej, w tym akt postępowań prowadzonych przed podmiotami prawa publicznego, sądowych, egzekucyjnych, aktów urzędu stanu cywilnego, jak i również zawierających wizerunek osób trzecich, a dotyczących procedur określonych w K.P.C, K.P.K. i K.P.A.;

c. ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń;

2. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą: 

a) upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Kancelarii Adwokackiej Adwokat Emilia Mądrecka;

b) podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, księgowo – finansową oraz inni prawnicy powołani w ramach zastępstwa procesowego;

c) instytucje i podmioty niezbędne do prawidłowego wykonania zawartej z Kancelarią umowy.

3. Administrator będzie przechowywał dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy lub usługi konsultacji prawnej, nie dłużej jednak niż przez okres przewidziany przepisami prawa. 

W sytuacji wypowiedzenia umowy o świadczenie usług, pełnomocnictwa, upoważnienia do obrony lub rozwiązania współpracy korespondencja jest przechowywana przez okres 6 miesięcy, chyba że wiadomości zawierają treści istotne dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Wówczas wybrane wiadomości będą przechowywane przez okres 3 lat, czyli do upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z ustawą – Kodeks Cywilny.

4. W przypadku korespondencji dotyczącej postępowań sądowych, egzekucyjnych oraz przed podmiotami prawa publicznego korespondencja elektroniczna będzie przechowywana przez cały okres prowadzonego postępowania bądź przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa.

5. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez administratora nie dotyczą sytuacji, w których przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy (art. 9 pkt. 2 ust. f RODO, oraz w sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 pkt. 1 ust. e RODO)

III. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

1. prawnie uzasadniony interes administratora danych oraz nadawców wiadomości elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – wobec korespondencji incydentalnej, polegający na umożliwieniu kontaktu elektronicznego z administratorem;

2. prawnie uzasadniony interes administratora danych polegający na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem Cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust 2 lit f RODO);

IV. Odbiorca danych osobowych

Administrator danych osobowych może ujawniać treść korespondencji na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub upoważnienia do obrony w ramach prowadzonych przez Kancelarię czynności adwokackich przewidzianymi prawem.

Administrator danych osobowych może ujawniać treść korespondencji także w celu dochodzenia swoich roszczeń w ramach postępowania oraz podmiotom współpracujących z administratorem danych osobowych na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Takie ujawnienie może nastąpić wyłącznie w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz administratora, w szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej lub tradycyjnej, hostingu, obsługi IT, usług prawnych lub doradczych, obsługi administracyjnej, realizacji ustawowych zadań ciążących na administratorze danych osobowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

V. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

a. dostępu – uzyskanie od administratora danych potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzani (art. 15 RODO)

b. do otrzymywania kopii danych – uzyskanie kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
c. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

d. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO)

e. do ograniczonego przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

i. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

ii. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania;

iii. administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;

iv. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw osoby, której dane dotyczą;

f. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

g. do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawne uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);

h. do cofnięcia zgody – w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

2. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba której dane dotyczą, powinna skontaktować się z, wykorzystując dane kontaktowe, z administratorem danych osobowych i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

VI. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

1. w formie pisemnej: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie WWW:  

https://www.uodo.gov.pl

3. telefonicznie: (22) 531-03-00

4. Infolinia Urzędu: 606-950-000

VII. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z inspektorem danych osobowych administratora:

a. pod adresem korespondencyjnym: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 91/14, 50-019 Wrocław

b. pod adresem poczty elektronicznej: dawid@emiliamadrecka.pl

VIII. PLIKI „COOKIES”

1. Strona Administratora używa plików „cookies”.

Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.

2. W ramach strony stosowane są rodzaje plików „cookies”: sesyjne i stałe.

„Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).

„Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

3. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora danych osobowych, w tym profilowaniu.

Niniejsza strona internetowa ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wszelkie informacje mogą zostać udzielone pod nr tel: +48 604 101 980 

E-mail: adwokat@emiliamadreckapl | biuro@emiliamadrecka.pl